GRMM-in strukturu Xəbərlər

Bizim hesabatlar

Alqı-satqı güşəsi Bazar qiymətləri Monitorinq   Linklər
Əsas heyət haqqında ÖM-lər haqqında Nəşr olunmuş materiallar XMQ-lər haqqında Foto arxiv Xidmətlər   Sual-cavab
Kadr            

 

Ana səhifə                                                                                                        AZEN

 

1

Kartofun yay əkini

2

Yer kökünün becərilməsi

3

Dəmyə şəraitində payızlıq buğdanın becərilməsi

4

Suvarılan şəraitdə yoncanın payız səpini

5

Kələmin payız əkini

6

Payızlıq arpanın becərilməsi

7

Suvarılan şəraitdə payızlıq buğdanın becərilməsi

8

Üzümuün yığılması

9

Üzümün sadə üsulla saxlanması

10

Üzüm bağının təşkili

11

Payızlıq soğanın becərilməsi

12

Payızda sarımsağın becərilməsi

13

Öz kökü üzərində əkin matarialının becərilməsi

14

Burselyoz və ona qarşı mübarizə tədbirləri

15

Qara yara və ona qarşı mübarizə tədbirləri

16

İnək almaq istəyənlərə məsləhət

17

Heyvandarlıqda illik yemə təlabatın müəyyən edilməsi

18

Səbzə tərəvəz bitkilərinin becərilməsi

19

Qurdqovan dərmanlar və onların tətbiqi

20

Vərəm  və ona qarşı mübarizə tədbirləri

21

Quzuların bəslənməsi

22

Südlük mal saxlanmasında geniş sağım mühüm tədbirdir

23

Qoyunların doğumunun təşkili

24

Dabaq və ona qarşı mübarizə tədbirləri

25

Tənəyin budanması

26

Almanın turşuya qoyulması

27

Payızlıq arpa və buğdanın gübrələnmə sistemi

28

Quşlarda Nyukasl xəstəliyi və ona qarşı mübarizə tədbirləri

29

Tənəyə forma verilməsi

30

Yerfındığının (araxis) becərilməsi

31

Quşların posterellyozu və ona qarşı mübarizə tədbirləri

32

Üzümlüklərin təmiri və rekonstursiyası

33

Payız mövsümündə meyvə bitkilərinə tətbiq olunan aqrotexniki tədbirlər

34

Payızlıq buğda əkinlərinin zərərvericilərə və onlara qarşı mübarizə

35

Sağımın təşkili üzrə məsləhətlər

36

Qabaqdan hazırlanan emal məhsulları

37

Yaz istixanasında pomidorun yetişdirilməsi

38

Kredit almaq istəyənlərə məsləhət

39

Aqromeşəmeliorasiya tədbirlərinin fermer təsərrüfatlarının tətbiqi

40

Fermer təsərrüfatlarının hüquqi-təşkilati formaları

41

Motal pendirinin hazırlanma texnologiyası

42

Heyvandarlıqda qotur xəstəlikləri

43

Yeni suvarma texnologiyası

44

İstixanada yetişdirilən pomidorun xəstəlik və zərərvericiləri ilə mübarizə

45

Tərəvəz və bostan bitkilərinin gübrələnməsi

46

Buzovların bəslənməsi və yemləndirilməsi

47

Gəncə-Qazax bölgəsində polietilen örtüklü yaz istixanalarında xiyarın yetişdirilməsi

48

Danadişi və ona qarşı mübarizə

49

Quşların çiçəyi və ona qarşı mübarizə tədbirləri

50

Fermer nəyi girov qoya bilər

51

Səbzə tərəvəz bitkilərinin yaz səpini

52

Örtülü sahədə xiyarın zərəzvericiləri və xəstəlikləri

53

Üzümlükdə görülən işlərin təqviçi

54

Quşların qiymətləndirilməsi

55

Qoyunların yemləndirilməsi

56

Yoncanın yaz səpini

57

Qışdan şıxmış qaramalı otlaq şəraitinə necə keçirməli

58

Fermerlərdə bioqaz qurğularının tətbiqi

59

Qarğıdalının silos məqsədilə becərilməsi

60

Yazlıq bitkiləri əkmək üçün torpağın əkin qabağı becərilməsi

61

Ətlik cücələrin bəslənməsi

62

Xaşanın səpini və toxum üçün becərilməsi

63

Gəncə-Qazax bölgəsində kartofun yetişdirilməsi

64

İnək və düyələrin süni mayalandırılması və onun iqtisadi əhəmiyyəti

65

Kənd təsərrüfatl bitkilərinin ziyanvericiləri  ilə mexaniki müarizə

66

Qarğıdalının dən mqsədilə becərilməsi

67

Calaq üzüm tinginin becərilməsi

68

Günəbaxan

69

Göz calağının vurulması

70

Kimyəvi mübarizənin tətbiq qaydaları və təhlükəsizlik tədbirləri

71

Açıq sahədə pomidorun yetişdirilməsi

72

Xiyar yetişdirilməsinə dair məsləhətlər

73

Damcılarla suvarma

74

Kartof xəstəlikləri

75

Kartofun zəzrvericiləri

76

Noxudun becərilməsi

77

Gilas milçəyinə qarşı mübarizəni necə aparmalı

78

Ev şəraitində bəzi süd və ət məhsullarının hazırlanması

79

Mətbəx çuğundurunun becərilmə texnologiyası

80

Tərəvəz lobyasının becərilməsi

81

Ari xəstəlikləri

82

Xaricə məhsul satmaq üçün nəyi bilmək lazımdır?

83

Quşların bəslənməsi üçün tələb olunan qarışıq yem rasionları

84

Mulçalama

85

 Tullantılardan kompost hazırlanması  

86

Qaramalın otarılması

87

Üzümlükdə aparılan yaşıl əməliyyatlar

88

Toxumluq yoncanın becərilməsi

89

Heyvandarlıqda qızdırma xəstəliyi

90

Polietilen boru-sifonlarla suvarma

91

Küləşin yandırılması yolverilməzdir

92

Kombayının taxıl yığımına hazırlanması

93

Yerarmudu-faydalı bitkidir

94

Qarğıdalının təkrar becərilməsi

95

Qaramalın otlaqda və düşərgədə kökəldilməsi

96

Yanacağa necə qənaət etməli

97

Ədviyyat göyərtilərinin qurudulması

98

Tumlu meyvə bitkilərində bəzi xəstəliklərlə mübarizə

99

Abqoranın hazırlanması

100

Ağ turpun becərilməsi

101

Zebu hibridlərinin üstünlükləri

102

Yem üçün qarışıq əkinlərin becərilməsi

103

Üzüm bitkisinin xəstəlik və zərərvericiləri əleyhinə mübarizə tədbirləri

104

Bordo mayesi və əhəng-kükürd həliminin hazırlanması

105

Yer kökünün  yay səpini

106

Yüksək keyfiyyətli və təmiz süd almaq yolları

107

Ehtiyatlı olun, çirkab suları-xəstəlik mənbəyidir

108

Payızlıq buğdanın məhsuldarlığına Qara heriyin təsiri

109

Gavalının təbii üsulla qurudulması

110

Kartofun saxlanılmasına dair məsləhətlər

111

Səpin normasının təyini

112

Keyfiyyətli süd istehsalında yemləndirimənin rolu

113

Çuğundur bitkisinin zəzrərverici və xəstəlikləri, onlara qarşı mübarizə

114

Meşə torpaq, su  və havadır

115

Torpaqda qida maddələrinin artırılması yolları

116

Kənd təsərrüfatında əmlak sığortası

117

Quşların eymeriozu

118

Bəzi tərəvəz məhsullarının konservləşdirilməsi

119

Moruğun becərilməsi

120

Kartof gövdə nematoduna qarşı mübarizə

121

Vələmirin payız səpini

122

Kartofdan nişastanın alınması

123

Yumurtanın qablaşdırılması və saxlanması

124

Ətlik qaramalın bəslənmə texnalogiyası

125

Qozun calaq edilməsi

126

Qarışıq tərəvəzlərin turşuya qoyulması

127

Qarğıdalının xəstəlikləri

128

Çiyələyin becərilməsi

129

"Yeni əsr" istixanalarında pomidorun becərilməsi

130

Quşçuluq birliyi

131

Mürəkkəb relyeflərdə suvarma texnalogiyası

132

Təbii biçənəklərin mühafizəsi və yaxşılaşdırılması

133

Qoyunlarda intensiv kökəltmənin səmərəliliyi

134

Kərə yağının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi

135

İnəklərin maşınla sağım üçün seçilməsi və öyrədilməsi qaydaları

136

Yüksək gəlir götürmək istəyirsinizsə ...

137

Gövşəyən heyvanların monieziozu

138

Meyvələrin saxlanması zamanı müşahidə olunan xəstəlik və zərərvericilər

139

Heyvandarlıqda qışa hazırlıq diqqət mərkəzində olmalıdır

140

İntensiv tipli yüksək məhsuldar, "Yazlıq arpa sortlarının" becərilməsi

141

Qoyunların senurozu

142

Saxlanma dövründə soğan yumrularına ziyan vuran xəstəlik və zərərvericilər

143

Şirə emalı qrupu

144

Qara qarağatdan hazırlanan emal məhsulları

145

Eroziyaya uğramış yamaclarda meşə-melorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi

146

Cücələrin yetişdirilməsi və yemləndirilməsi

147

Quzuların yemləndirilməsi

148

Südün keyfiyyət göstəriciləri

149

Boğaz qoyunların yemləndirilməsi

150

Alimlərlə əməkdaşlıq səmərəlidir

151

Dərilərin konservləşdirilməsi üsulları və texnologiyası

152

Heyvanların cins tərkibi və onların yaxşılaşdırılması yolları

153

Gəncə tərxunu

154

Yem noxudu yaxşı sələfdir

155

Narın xəstəlik və zərərvericiləri

156

Mal-qaranın fasiolyozdan qoruyun

157

Yem vahidi və yemlərin qidalılıq dəyəri

158

Tərəvəz bitkiləri üçün torpağın hazırlanması

159

Amarantın becərilmə texnologiyası

160

Kənd təsərrüfatı və emal məhsullarının sərgisi

161

Arı yeşiklərinin hazırlanması qaydası

162

Dondurma şumunun və qış aratının aparılması

163

İtburnu və əzgildən hazırlanan emal məhsulları

164

Yemin hazırlanması və onun texnologiyası

165

Kələmin xəstəlikləri və ona qarşı mübarizə

166

Otlaqlarda meşə melorativ tədbirləri

167

Heyvanlarda göbələk xəstəlikləri

168

Albalı və gilasın xəstəlikləri

169

Amarantın qarışıq əkinlərdə becərilməsi

170

Xırda soğanaqlardan baş soğanın becərilməsi daha sərfəlidir

171

İnək və düyələrdə qısırlığın səbəbləri və aradan qaldırılması

172

Heyvanları xəstəliklərdən qorumağın vacib şərtləri

173

Kökəltmənin səmərəli olması fermerin özündən asılıdır

174

Günəbaxan gəlirli bitkidir

175

Xirniyin soyuducuda saxlanması səmərəlidir

176

Balaəmizdirən qoyunların yemləndirilməsi

177

Qaramalın hipodermatozu

178

Tağlı bitkilərin xəstəlikləri

179

Qış dövründə tərəvəzin saxlanması

180

Tərəvəz və bostan bitkiləri toxumlarının saxlanması

181

Fermer təsərrüfatlarının qeydiyyatı

182

Səpin və əkin materiallarının dərmanlanması üçün yeni texnologiya

183

Birgə fəaliyyət fermer üçün səmərəlidir

184

Sahibkarlığın formaları

185

Tərəvəz şitillərinin becərilməsi

186

Hər qoyundan 2 bala almaq mümkündür

187

Pomidorun yaz stixanalarında becərilməsi sərfəlidir

188

Dağlıq ərazidə yoncanın becərilməsi səmərəlidir

189

Şaftalı bitkisinin xəstəlikləri və mübarizə tədbirləri

190

Camışlıq fermer üçün sərfəli sahədir

191

Birgə iş, gəlirimizi artırmağa imkan verir

192

Süd məhsullarının satışının təşkili

193

Bağ və bostan tərəvəz çiləyicisi

194

Qarışıq yemlərin hazlrlanması

195

Camışın telzayiozu

196

Süd emalı qrupunu necə yaratdıq?

197

Birgə iş üstünlükləri

198

Sağmal inəklərin yemləndirilməsi

199

Əriyin xəstəlikləri ilə mübarizə

200

Tərəvəzçilikdə istifadə edilən bəzi herbisidlər

201

Camışçılıqda profilaktik tədbirlər

202

Dəmyə şəraitdə taxıkıldan yüksək gəlir əldə etmək olar

203

Gülabın hazırlanma texnologiyası

204

Tərəvəzçilikdə növbəli əkinlər yüksək gəlirin təməlidir

205

Çiyələyin xəsətlikləri

206

İstehsalın birlikdə təşkili gəlirimizin artmasına səbəb oldu

207

Qoyunçuluq bizə yüksək gəlir verir

208

Xiyarın samana əkilməsi

209

Göyərtilərin yeni qaydada becərilməsi daha gəlirlidir

210

Doşabın hazırlanması

211

Torpaq mülkiyyətçilərinin birgə fəaliyyəti

212

Buğdanın keyfiyyət göstəriciləri və onun yüksəldilməsi

213

Paxlalı bitkilərin xəstəlikləri, zərərvericiləri və mübarizə tədbirləri

214

Xırmanın təşkili, taxılların qurudulması və çeşidlənməsi

215

Meyvə ağacları üçün profilaktik tədbirlər

216

Fermerlər mal-qaranın cins tərkibini necə yaxşılaşdıra bilərlər?

217

Pomidor gəlirli tərəvəzdir

218

Tərəvəzçilikdə yeni becərmə üsulu

219

Hansı istehsal sahələrini seçmək səmərəlidir?

220

Günəbaxanın becərilməsi

221

Qarabaşağın becərilməsi

222

Sarımsaq becərmək gəlirli sahədir

223

Amarantdan senajın hazırlanması

224

Bağ və dirriklərin mühafizəsində istifadə olunan preparatların təhlükəsizliyi

225

Yoncanın örtükaltı səpinləri və torpaqdan səmərəli istifadə

226

Fermerlər mal-qaradan alınan balaları necə salamat saxlaya bilərlər?
Körpə buzovların saxlanılması sxeması

227

Yabanı vələmirə qarşı mübarizə tədbirləri

228

Yeni texnika almalı, yoxsa servis xidmətindən istifadə etməli?

229

Bol keyfiyyətli südün alınması yolları

230

Şabdar qiymətli bitkidir

231

Dənli-taxıl məhsulları saxlanılan zaman zərərvericilərə qarşı mübarizə
 tədbirləri

232

Təbii seolit kənd təsərrüfatı quşlarının məhsuldarlığını artırır

233

Saxlanan zaman kartof yumrularında xəstəlik, zərərvericilər və mübarizə
tədbirləri

234

Donuzların bəslənməsi və yemləndirilməsi

235

Bitkiçilikdə düzgün seçim mənfəəti artırır

236

Fermerlər üçün Biznes plan

237

Texnikadan birgə istifadə formaları

238

Qərb bölgəsində məsləhət və informasiya xidmətinin metodologiyası

239

Fermerlər üçün mini texnika

240

Keyfiyyətli toxum yüksək məhsulun əsasıdır

241

"Gəncə Regional Məsləhət Mərkəzinin" fəaliyyəti haqqında məlumat

242

İnformation about the activity of Ganja Business Group
(Ganja Regional Consulting Center)

243

Taxıl böcəklərinə qarşı mübarizə tədbirləri

244

Gədəbəy şəraitində kartof sortlarının sınağı

245

Fermer təsərrüfatlarında yüksək məhsuldar krossbred yunlu qoyunların
yetişdirilməsi fermerlər üçün sərfəlidir

246

Heyvandarlığın inkişaf etdirilməsində vitaminlərin rolu

247

Kiçik fermer təsərrüfatlarında südün pasterizə və emal edilməsi üçün
kombinə edilmiş qurğu

248

Fermer təsərrüfatı şəraitində qarışıq yemlərin hazırlanması heyvandarlıqda
səmərəliliyi artırır

249

Arı ailələrinin köçürülməsinin əhəmiyyəti

250

Yoncanın sarı sarmaşıqdan mühafizəsi iqtisadi səmərəliliyi artırır

251

Mədəni otlaqlardan səmərəli istifadə bol və ucuz yemin əsasıdır

252

Dağ olaqlarının heyvanların məhsuldarlıq göstəricilərinə təsiri

253

Kiçik fermer təsərrüfatlarında meyvə və tərəvəzin konservləşdirilməsi qurğu

254

Fermerlərin soğanın şitil üsulu ilə becərilməsi  təcrübəsindən

255

Qabaqcıl fermer və emalçı sahibkarlar üçün sərfəli tərəvəz bitkisidir

256

Fermerlərin faraş bostan məhsulu yetişdirilməsi təcrübəsindən

257

Xırdalayıcı qurğu

258

Qoyunların yemləmə səviyyəsinin və saxlanma şəraitinin yunun 
keyfiyyətinə təsiri

259

Kapital, torpaq və əmək resurslarından səmərəli istifadə

260

İnəklərdə süd məhsulunun və südün yağlılığının artırılması üsulları

261

İnəklərin törəmə xüsusiyyətlərindən düzgün istifadənin əhəmiyyəti

262

Arı ailələrinə yaz mövsümündə nümunəvi qulluq etməyin nəticəsi

263

Şəkər çuğundurunun toxum üçün becərilməsi

264

Pomidorun yay əkini daha çox gəlir verir

265

Qırmızı moruğun kök pöhrələri yüksək gəlir mənbəyidir

266

Yüksək məhsuldar inəklərin yemkəndirilməsi

267

Çəyirtgələr və onlara qarşı mübarizə tədbirləri

268

Yem norması və yem payının tərtib olunması

269

Qarpızın səmərəli emal texnologiyaları

270

Tərəvəzçi fermerin torpaqdan səmərəli istifadə edilməsi təcrübəsindən

271

Fermer təsərrüfatında quş əti istehsalının texnologiyası

272

Günəş kollektorundan istifadə etməklə taxılın qurudulması

273

Daşkəsəndə qoyunçuluq səmərəli sahədir

274

Yaz istixanasında pomidor yetişdirilməsi gəlirli sahədir

275

Yaz istixanasında xiyar yetişdirilməsi gəlirlidir

276

Silos tədarükü özünü məhsul artımı ilə doğruldur

277

Arıçılıq gəlirli sahədir

278

Üzüm tingi yetişdirmənin mütərəqqi texnologiyası

279

Qabaqcıl fermer təsərrüfatının qoyunçuluq təcrübəsi

280

Gəlirli sahə

281

Azərbaycanda yeni gəlirli bitki

282

Yem çuğundurunun heyvandarlıqda əhəmiyyəti

283

Bitki mühafizəsində istifadə olunan işçi məhlulların hazırlanması

284

Döl kompaniyasınadək qoyunların yemləndirilməsi

285

Bicvurma aparmaqla faraş pomidorun yetişdirilməsi

286

Quzuların intensiv bəslənmə texnologiyası

287

Fermer təcrübəsi

288

"Qarabağ" Kredit İttifaqını necə yaratdıq?

289

Tərəvəz bitkilərinin səpin-əkin vaxtları

290

Bol və yüksək keyfiyyətli süd istehsal etməyin şərtləri

291

Kredit İttifaqının idarə edilməsi

292

Soğan toxumçuluğu gəlirlidir

293

Dənli yemləri xırdalayan qurğu

294

Ətlik üçün yetişdirilən qaramal cavanlarının yemləndirilməsi

295

Tərəvəzçilikdə aylar üzrə görüləcək işlərin təqvimi

296

Südlük istiqamətdə yetişdirilən qaramal cavanlarının yemləndirilməsi

297

İcma Qrupu necə yaradıldı?

298

Assosiasiyalar necə yaradılır?

299

Üzümçülük gəlirli sahədir

300

Tərəvəz toxumlarının səpinqabağı hazırlanması üsulları

301

Quzulu qoyunların yemləndirilməsi

302

İcma quruculuğu

303

Cavan üzüm bağlarına qulluq edilməsi

304

Toxumun səpin keyfiyyətinin və normasının müəyyənləşdirilməsi

305

Buğdanın qabıqsızlaşdıran qurğu

306

Süni mayalanmanın səmərəliliyi

307

Qərb bölgəsində növbəli əkinin əhəmiyyəti

308

Südlük inəklərin payə-otlaq rejiminə keçid dövründə yemləndirilməsi

309

Yarma çeşidləyən qurğu

310

Üzümlüklərdə torpağın yaz-yay becərilməsinin əhəmiyyəti

311

Tərəvəzçilikdə aylar üzrə görüləcək işlərin təqvimi

312

Calaqçının ting yetişdirmək təcrübəsi

313

Üzüm bağlarında tətbiq edilən yaşıl əməliyyatların əhəmiyyəti

314

Fermer Zeynalabdinin iş təcrübəsi

315

Tərəvəz bitkilərinin toxumçuluğu

316

Fermer kökəltməni yaxşı təşkil edir

317

Gül kələmin becərilmə texnologiyası

318

Üzümçü fermer Zemfira Hüseynovanın iş təcrübəsi

319

Süd məhsuldarlığının artırılmasında iş təcrübəsi

320

Meyvə ağaclarının budanılması qaydası

321

Eyni sahədən çuğundur, tərəvəz məhsulu və toxum almaq üsulu

322

Qulançar qiymətli bitkidir

323

Səmərəli rasionların tərtibi yolu ilə, ilkinə doğar düyələrin məhsuldarlıqlarının artımı

324

Yemləndirmə mühüm şərtdir

325

Perspektivli kartof sortları

326

Şitilliyin bioloji üsulla isidilməsi daha sərfəlidir

327

Səmərəli rasionların tərtibi yolu ilə, ilkinə doğar düyələrin məhsuldarlıqlarının artımı

328

Perspektivli kartof sortları

329

Qaramalın qızıl genefondu Zebu

330

Seyidler kəndli fermer təsərrüfatının iş təcrübəsi

331

Şitilliyin bioliji üsülla isidilməsi daha sərfəlidir

332

Yemləndirmə mühüm şərtdir

 

 

  

Tərtib etdi: Nuranə Qəmbərova Elman qızı

Kataloq